82 வாக்குகளை மாத்திரமே, பெற்ற டளஸ் அழகப்பெரும

பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற புதிய ஜனாதிபதியைத் தெரிவு செய்யும் வாக்கெடுப்பில் டளஸ் அழகப்பெரும 82 வாக்குகளை மாத்திரமே பெற்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.