இசையும் கதையும்

யசோதாவுடன் சில நாட்கள்.

நாள்1

எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை

யசோதாவுடன் சில நாட்கள்

நாள்2

எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை

யசோதாவுடன் சில நாட்கள்

நாள் 3

எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி, உஷா கனகரட்ணம்
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை

யசோதாவுடன் சில நாட்கள்

நாள் 4

எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி, உஷா கனகரட்ணம்
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை

யசோதாவுடன் சில நாட்கள் நாள் 5
எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி,உஷா கனகரட்ணம்
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை

யசோதாவுடன் சில நாட்கள் நாள் 6
எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி,உஷா கனகரட்ணம்
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை

யசோதாவுடன் சில நாட்கள் நாள் 6
எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி,உஷா கனகரட்ணம்
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை