சந்திப்பு «என்ர வீட்டுப்பக்கம் வந்திராத»

பங்குபற்றுவோர்: ஜோ ராஜ்குமார், யூலியஸ் அன்ரனி

எழுத்துருவாக்கம்: ஜோ ராஜ்குமார்

ஒலிப்பதிவு: யூலியஸ் அன்ரனி

தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil தேன் தமிழோசை நோர்வே